Navigace

Obsah

Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Vstiš a výstavba napojení kanalizace do Čistírny odpadních vod Dobřany

Od 1. 1. 2015 se s dotazy ohledně kanalizace obracejte na pana T. Veseckého či J. Duchka. (viz. Úřad obce - Zastupitelstvo obce)

kanalizace

19. 3. 2012 – schválen ZO podpis smlouvy mandátní se Stavební poradnou s.r.o. České Budějovice na uspořádání zadávacího řízení v souladu s podmínkami poskytovatele SZIF na akci „Kanalizace obce Vstiš – napojení na ČOV města Dobřany“ včetně udělení plné moci Stavební poradně s.r.o. České Budějovice k výkonu zadavatelských činností a k zastupování při jednání a ve správním řízení při podání návrhu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

     21. 5. – schválen pro výkon TDI pan Ing. Tomáš Honéger

     10. 7. – otvírání obálek

     18. 7. – schválen výběr nejvhodnější nabídky firmy BP Stavby CZ s. r. o.

     13. 8. – předání staveniště

do 27. 8. – provedeno vytýčení trasy výtlaku v k. ú. Vstiš

do 2. 10. – vytýčena trasa na dobřanském katastru
                - zahájení protlaku na pozemku V-Farmy Vstiš
                - začala pokládka vedení kanalizace "A" od RŠ 2 – RŠ 5

do 16. 10. - provedena pokládka až k RŠ 11 a odbočky pro provádění kanalizačních                          přípojek
                 - bylo  hotovo 700 mb výtlaku

do 20. 12. - vedení výtlaku provedeno v trase od Dobřan (hotovo napojení    
                   na stávající vedení k ČOV Dobřany) až do  obce Vstiš (chybí provést vedení
                   cca 300 m  a napojení na ČS (čerpací stanici)
                 - provedena pokládka vedení kanalizace trasy "A" od RŠ 2 do RŠ 22 včetně
                   odboček na přípojky

do 12. 2. 2013  – hotovo kompletní vedení výtlaku
                 - provedena pokládka vedení kanalizace "A"  od RŠ 2 do RŠ 22 včetně  

                   odboček na přípojky
                 - předáno povolení SO el. přípojky stavebním úřadem MěÚ Dobřany

       5. 3.  - byla osazena sběrná šachta přečerpávací stanice

do 26. 3. - provedena pokládka vedení kanalizace trasy "A 1" od RŠ 50 po RŠ 57 včetně
                 odboček na přípojky

do 15. 7. - provedena trasa A1, A2, A3, A4 vedení kanalizace včetně odboček pro      následné  provádění přípojek. Trasa A je hotova v rozsahu RŠ 2 - RŠ 41, probíhají  práce na trase A5 k šachtě 82.

              - v čerpací stanici je provedena technologická část, pouze čerpadla a solární panel jsou odmontovány, budou vráceny později. ČS byla oplocena,

             - změna TDI - nyní Ing. Jaroslav Faiferlík

             - projektanti přípojek - Miroslav Hajšman, Ing Jiří Presl

             - výkon BOZP - Stanislav Holman